در حال بارگذاری

سومین ورکشاپ پیشرفته مجسمه سنگی، توسط علی جبار، هنرمند عراقی